MÆTVÆRK Regnskab 2018 og budget 2019    
     
  Regnskab 2018 Budget 2019
Indtægter 31.12.2018  
§ 18 midler fra Sorø kommune 18650 20.000
fonde 35.000 125.000
Kontingent 4.800 6000
Salg ved fællesspisninger, kaffemøder,events 14.964,00 20.000
I alt indtægter 73414 171.000
     
Udgifter    
hjemmeside, IT, mobil 473 5000
visionsseminar / møder 1025 16000
bankgebyrer 1007 1500
inventar / vedligehold 12.740,00 133.625
udgifter til fællesspisninger 13.476,00 25000
kontingenter 50 500
administration, bogholderi, PR   25.000
husleje   5.000
I alt udgifter 28771 211625
     
Årets resultat 44645 -45.625
     
Aktiver    
Indestående i bank 43.486  
kontantkasse 2139  
I alt aktiver 45.625  
     
Passiver    
Skyldige omkostninger 1875  
Årets resultat 42.705  
Egen kapital primo 1045 45625
I alt passiver 45625 0