Referat af generalforsamlingen i foreningen Mætværk - onsdag d. 13. marts 2019 kl. 19.00 på Rådhusvej 17, 4180 Sorø

 

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslår valg af Klaus Ekman som dirigent og Bjarne Kjems som referent.

Klaus Ekman blev valgt som dirigent og Bjarne Kjems som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og bad om forslag til stemmetællere. Annette Dalgård Winsløv og Lotte Fobian Ibsen blev valgt som stemmetællere.

Herefter gav dirigenten ordet til formanden Gethe Kistrup for afgivelse af bestyrelsens beretning.

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Bestyrelsens skriftlige beretning blev omdelt, og formanden gennemgik hovedpunkterne i beretningen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning med applaus.

 

3. Forelæggelse af regnskab pr 1.1.2018 – 31.12 2018 til godkendelse

Kassereren Irene Bendtsen omdelte og fremlagde foreningens første regnskab for kalenderåret 2018, idet der for etableringsåret 2017 ikke var lavet et egentligt regnskab. Ved startet af 2018 havde foreningen en kapital på kr. 1.045, -.

Årets største udgifter har været indkøb af inventar og vedligehold af lokalet på Rådhusvej 17 samt udgifter til indkøb af madvarer til fællesspisningerne mv.

Indtægter fra fællesspisningerne mv. har været ca. 2.500 kr. større end udgifterne.  Mætværk har i 2018 fået penge fra Sorø kommune, Altan.dk og Seas, så foreningens formue ved udgangen af 2018 er på kr. 45.625.

Foreningens revisor Anders Lindgård har påtegnet regnskabet d. 5. marts 2019, idet han har gennemgået regnskabet og fundet det tilfredsstillende. Revisoren bemærkede, at der ikke har været kontantkasse-afstemning i forbindelse med hvert arrangement. Dette bør der rettes op på fremover.

Med revisorens bemærkninger godkendte generalforsamlingen regnskabet med applaus.

 

4. Forelæggelse af budget 2019 og fastsættelse af kontingent 2020

Bestyrelsen foreslår at forsætte med nuværende kontingentsatser – på 50 kr for personligt medlemskab, 200 kr for familiemedlemskab og 300 for virksomhedsmedlemskab.

Bestyrelsens forslag til budget for 2019 fremgår af højre kolonne på regnskabsbilaget. Foreningen planlægger store og tiltrængte udgifter til forbedringer af lokalerne på Rådhusvej 17 i 2019. Mætværk vil søge penge fra forskellige fonde for at få råd til de påtænkte bygningsforbedringer.

Ved udgangen af 2019 forventes foreningens nuværende formue at være brugt.

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2019.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2020. Kontingentet for 2020 skal betales inden generalforsamlingen i 2020.

På grund af usikkerhed om dækningsperioden for de kontingenter, der i efteråret 2018 blev betalt i forbindelse med deltagelse i SlowBanko, slog kassereren fast, at kontingentet dækker for det kalenderår, hvor kontingentet skal betales.

På baggrund af usikkerheden om kontingentbetalingen, anbefalede dirigenten at der foretages en præcisering i foreningens vedtægter.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne inden fristens udløb 2 uger før generalforsamlingen.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Grethe Kistrup Møller, formand og Randi Brodin på valg i følge § 7. Begge modtager genvalg. Der mangler pt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – og vi er glade for at Per Klarskov-Jeppesen, Ricky Petersen og Majbritt Skytte stiller op til valg til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede at følgende fire bestyrelsesmedlemmer ikke er på valg i 2019: Lotte Fobian Ibsen, Irene Bendtsen, Ella Hilker og Bjarne Kjems.

Da der er 7 pladser i Mætværks bestyrelse, skal der vælges 3 bestyrelsesmed-lemmer blandt de 5 opstillede kandidater.

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var flere end de 5 kandidater, der ønskede at stille op til bestyrelsen. Det var ikke tilfældet.

På opfordring fra dirigenten præsenterede de 5 kandidater kort sig selv. Herefter blev der uddelt stemmesedler til de tilstedeværende medlemmer.

Valget foregik ved, at medlemmerne kunne skrive højst 3 forskellige kandidatnavne på deres stemmeseddel. Stemmeoptællingen viste, at Grethe Kistrup Møller og Randi Brodin havde fået flest stemmer, mens Ricky Petersen og Per Klarskov-Jeppesen havde fået lige mange stemmer.

Grethe og Randi blev derfor valgt til bestyrelsen, mens Ricky og Per skulle ud i omvalg. Ved omvalget fik Per flest stemmer, og Per Klarskov-Jeppesen er derfor valgt til bestyrelsen.

Valg af 2-3 suppleanter: Dirigenten spurgte Ricky Petersen og Majbritt Skytte om de var villige at blive valgt som suppleanter. De accepterede begge, og de blev derefter valgt af generalforsamlingen med applaus.

Generalforsamlingen accepterede, at der kun blev valgt to suppleanter.

                                            

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår Anders Lindgård som revisor.

Bestyrelsens kandidat som revisor, Anders Lindgård, var ikke til stede på generalforsamlingen, men havde over for bestyrelsen accepteret genvalg.

Som revisorsuppleant foreslog bestyrelsen Søren Jensen, der også havde accepteret kandidaturet inden generalforsamlingen.

Anders Lindgård og Søren Jensen blev herefter valgt af generalforsamlingen som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

 

8. Eventuelt

Ingen ønskede ordet under eventuelt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god rod og orden.

 

Bilag til referatet:

                      Mætværk. Beretning 13. marts 2019.

                      Mætværks regnskab 2018, m/revisorpåtegning 5. marts 2019.

 

 

Sorø d.  21/3 2019           

 / Klaus Ekman

Dirigentens underskrift