Behandling af dine data

Februar 2019

Foreningen MÆTVÆRKs dataansvar

Vi har hos Foreningen MÆTVÆRK udarbejdet en privatlivspolitik, der skal sørge for at du er sikker på hvordan dine personlige oplysninger bliver behandlet af os i det daglige.

Gennemgående for vores persondatapolitik er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Vi behandler kun de oplysninger vi får angivet fra dig.

Vi giver aldrig dine personoplysninger videre til anden part.

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan disse oplysninger behandles. Samtidig har du ret til at få rettet i dine oplysninger, så vores oplysninger om dig er korrekte. Det er derfor vigtigt, at vi får besked ved ændringer i eksempelvis kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kontakt: Irene Bendtsen

Telefonnummer: 24486408

Mail: kasserer@mætværk.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger på personlige, familie- og virksomhedsmedlemmer:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, kontingentindbetaling

2) Deltagelse som frivillig:

Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer,

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  •  Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger

  • Retten til berigtigelse

  • Retten til sletning

  • Retten til begrænsning af behandling

  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted www.mætværk.dk. Ved væsentlige ændringer