Vedtægter for foreningens MÆTVÆRK

Vedtaget på stiftende generalforsamling 15. juni 2017                                              

 

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er: MÆTVÆRK

Foreningens hjemsted er: Sorø Kommune.

                                                                                                    

§ 2: Formål

Foreningens formål er at udvikle og drive MÆTVÆRK – en fællesskabende platform for alle borgere i Sorø Kommune og omegn, som:

  • styrker og bidrager til fællesskaber, hvor tærsklen er så lav og porten så bred, at alle kan komme ind og deltage på deres præmisser, og som

  • fremmer engagement, fælles lokal identitet og bidrager til aktivt medborgerskab i Sorø Kommune.

Foreningens formål er endvidere at udvikle MÆTVÆRK som et både fysisk folkeligt sted såvel som mobilt med kreativ og dynamisk samskabelse og initiativer på tværs af civilsamfund, kultur- og erhvervsliv, kommune og uddannelsessektor.

 

§ 3: Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle med interesse for foreningens arbejde og formål. Der kan optages to forskellige typer af medlemmer: privatpersoner, foreninger og virksomheder.

Medlemsåret er kalenderåret.

 

§ 4: Medlemskontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingent for et år ad gangen – herunder differentierede medlemskontingenter. Medlemskontingentet opkræves årligt og giver mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter efter nærmere af bestyrelsen bestemte retningslinjer.

 

§ 5: Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned, og dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant

  8. Eventuelt

Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse og en foreløbig dagsorden meddeles medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

Nye kandidater til bestyrelsen kan meddele sit kandidatur til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkaldelse med endelig dagsorden samt evt. forslag udsendes senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Alle de i henhold til § 3 optagne medlemmer som ikke har kontingentrestance, har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Et medlemskab berettiger til en stemme.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 11. Man kan ikke stemme ved fuldmagt.

Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten senest otte dage efter generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/4 del af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.  Bestyrelsen beslutter, hvordan indkaldelsen skal foregå – og indkaldelsesfristen er min. 8 dage og højest 4 uger før og skal indeholde dagsorden.

 

§ 6: Bestyrelsens sammensætning

Foreningens bestyrelse bestræbes tværsektorielt sammensat med repræsentanter fra blandt andet erhvervsliv, uddannelsessektor, det lokale medieliv og foreningsliv/borgere.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

 

§ 7: Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer samt 1-3 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Formand er på valg ulige år, næstformand lige år og kasserer i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i henholdsvis ulige og lige år. Ved ulige antal i bestyrelsen (ex. 7) vælges 3 i samme år som formanden og 4 i samme år som næstformanden. Der kan ske genvalg.

Bestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden – samt tage referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, og ved stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.  

Foreningens bestyrelsesformand eller -næstformand og et bestyrelsesmedlem er tegningsberettigede på foreningens vegne. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren og ansætte en daglig leder til at forestå det fornødne i forhold til foreningens daglige drift.

 

§ 8: Økonomi

Foreningen finansierer sine aktiviteter ved hjælp af medlemskontingenter, bidrag fra private og erhvervslivet, sponsorater fra virksomheder, offentlige tilskud samt donationer fra private fonde.

Foreningen må gerne drive indtægtsgivende virksomhed, der tjener foreningens formål – samt modtage frivillige donationer fra foreningens medlemmer og interessenter.

Foreningen driver MÆTVÆRK som en non-profit socialøkonomisk virksomhed. Den til enhver tid siddende bestyrelse bemyndiges til at lade foreningen registrere i henhold til Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

 

§ 9 Foreningens regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af bestyrelsen. Regnskabet revideres af den valgte revisor.

Foreningens kasserer forelægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling.

 

§ 10: Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue.

 

§ 11: Vedtægtsændring og opløsning

Til beslutning om vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling. Såfremt et forslag om opløsning ikke opnår det nødvendige stemmeantal, kan opløsning kun ske ved indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ½ af stemmerne skal afgives til fordel for opløsning.

Hvis foreningen opløses, skal en eventuel formue udloddes efter bestyrelsens bestemmelse i overensstemmelse med det i § 2 nævnte formål til en anden forening, socialøkonomisk virksomhed med et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål i Sorø Kommune.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 15. juni 2017.

 

Klaus Ekman ( dirigent)

Lotte Lykke Laursen ( formand)

Nicolas Højfeldt ( næstformand)

Ella Hilker

Randi Brodin

Pernille M Pedersen

Lotte Fobian Ibsen

Susanne Knudse