MÆTVÆRKS VISION OG VEDTÆGTER

MÆTVÆRK baseres i dag på kræfter fra lokale borgere, iværksættere og frivillige.  Vi har fået adgang til lokaler på Rådhusvej i Aktivitetshuset. Vi håber at MÆTVÆRK vil knopskyde løbende med frivilliggrupper og nye initiativer, ligesom frivilliggrupperne i MÆTVÆRK også løbende kobler sig på aktiviteter, der allerede foregår i byen på forskellig vis.

​Fremadrettet vil MÆTVÆRK gerne drive et nyt samlende tværgående socialt mødested i Sorø. Et ’fællesskabets hus’, hvor borgerperspektivet bæres ind i de samskabende processer helt fra starten. Drevet som en socialøkonomisk virksomhed naturligvis.

MÆTVÆRK VIL:

  • skabe mere liv, aktivitet og tværgående fællesskaber i lokalsamfundet
  • fremme lokalt engagement og bidrage til aktivt medborgerskab, udvikle flere og nye sociale fællesskaber og en vifte af bæredygtige frivilligmiljøer

  • skabe tværgående samskabende platforme, hvor kommune, erhvervsliv og civilsamfund er fælles om at definere opgaver og samskabe innovative tiltag

  • drive et nyt tværgående socialt mødested/ folkekøkken i Sorø, hvor vi vil skabe en ny hverdagsarena, hvor borgere med behov for og lyst til mere netværk og fællesskab kan deltage på forskellige måder

  • styrke den lokale stolthed og vores fælles identitet, forbinde mennesker på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i 

Partnerskabsaftale Sorø kommune / MÆTVÆRK

Vi har indgået en partnerskabsaftale som beskriver muligheder, rammer og fælles ønsker til samarbejdet frem til 2022.

Futurible Fremtidens fællesskaber

Artikel i Tidskriftet Futuriblerne, sept 2019, som udgives af Selskabet for Fremtidsforskning. Under overskriften "Hvordan kommer vi udenforskab til livs i fremtidens fællesskaber?" beskrives MÆTVÆRK.